សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពីទិវាពិភពលោក ដើម្បីសុខភាព និងសុវត្ថិភាពការងារ និងសុវត្ថិភាពការងារ ២៨ មេសា ក្រោមប្រធានបទ "ភាពងាយរងគ្រោះផ្នែកសុខភាព និងសុវត្ថិភាពការងាររបស់កម្មករវ័យក្មេង"

 អង្គារ, 24 មេសា 2018 16:25  |    Written by MLVT  |  2818 times  |   Print  |   Email