សេចក្តីជូនដំណឹង សម្រាប់ម្ចាស់ ឬនាយកសហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន និងជនបរទេស ដែលមិនទាន់បានដាក់ស្នើសុំពន្យារសុពលភាពប័ណ្ណ/សៀវភៅការងារជនបរទេស

 ព្រហស្បតិ៍, 29 មីនា 2018 15:43  |    Written by MLVT  |  4511 times  |   Print  |   Email