សេចក្ដីជូនដំណឹង សម្រាប់បងប្អូនពលករកម្ពុជា ដែលកំពុងស្នាក់នៅនិងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃ ដែលកាន់ប័ណ្ណមិនមែនសញ្ជាតិថៃ (ប័ណ្ណពណ៌ស៊ីជម្ពូ)

 ព្រហស្បតិ៍, 29 មីនា 2018 15:39  |    Written by MLVT  |  1256 times  |   Print  |   Email