សេចក្ដីជូន​ដំណឹង​ ស្ដីពី​លទ្ធផល​សន្និបាត​បូកសរុប​ការងារ​ឆ្នាំ​២០១៧ ទិសដៅ​ការ​ងារ​ឆ្នាំ២១០៨​នៃ​ការ​អនុវត្តផែនការ​យុទ្ធសាស្ត្រ​អភិវឌ្ឍន៍​វិស័យ​ការងារ​ និងបណ្ដុះបណ្ដាល​វិជ្ជាជីវៈ​២០១៤-២០១៨

 អង្គារ, 13 មីនា 2018 16:42  |    Written by MLVT  |  1813 times  |   Print  |   Email