សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពីការប្រជុំពិភាក្សា ឯកឧត្តម្តបណ្ឌិតរដ្ឋមន្ត្រី និងឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារថៃ

 សុក្រ, 22 ធ្នូ 2017 19:57  |    Written by MLVT  |  3045 times  |   Print  |   Email