របាយការណ៍ស្ដីពី លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារ បច្ចេកទេសត្រីភាគី ដើម្បីពិភាក្សាប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា ផ្នែកវាយនភណ្ឌ កាត់ដេរ និងផលិតស្បែកជើង សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨

 Tuesday, 03 October 2017 19:50  |    Written by MLVT  |  2084 times  |   Print  |   Email