ការ​ផ្តល់​សេវា​រក​ការងារ​ក្នុង​ប្រទេស​ជូន​ដល់​ពលករ​ទេសន្តរ​ប្រវេសន៏​ដែល​ទើប​វិល​ត្រឡប់​ពី​ត្រលប់​ពី​ព្រះរាជាណាចក្រ​ថៃឡង់ដ៏​និង​ប្រជា​ពលរដ្ឋ​ដែល​កំពុង​ស្វែង​រក​ការងារ​

 អង្គារ, 08 កក្កដា 2014 15:17  |    Written by MLVT  |  1562 times  |   Print  |   Email