សេចក្ដីជូនដំណឹង ពីលទ្ធផលជាប់ជាស្ថាពរ និងជាប់បម្រុង នៃការប្រឡងជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការក្របខ័ណ្ឌថ្មី កាលពីថ្ងៃទី១១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧

 ច័ន្ទ, 28 សីហា 2017 11:40  |    Written by MLVT  |  1712 times  |   Print  |   Email