អនុក្រឹត្យស្ដីពី ការកែសម្រួលមាត្រា៧ នៃអនុក្រឹត្យលេខ០១ អនក្រ បក ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ ស្ដីពីការបង្កើតរបបសន្តិសុខសង្គម ផ្នែកថែទាំសុខភាពសម្រាប់ជនទាំងឡាយ ដែលស្ថិតនៅក្រោមបទប្បញ្ញាត្តិនៃ ច្បាប់ស្ដីពីការងារ

 Saturday, 26 August 2017 14:00  |    Written by MLVT  |  5438 times  |   Print  |   Email