សេចក្ដីជូនដំណឹង ការក្រើនរំលឹកដល់ ម្ចាស់ ឬនាយកសហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន និងជនបរទេស ពីការស្នើសុំប្រើប្រាស់ហត្ថពលកម្មបរទេស

 សុក្រ, 31 មីនា 2017 15:23  |    Written by MLVT  |  2030 times  |   Print  |   Email