ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្ដីពីការបង្កើតរបបសន្តិសុខសង្គមផ្នែកហានិភ័យការងារ សម្រាប់មន្ត្រីសាធារណៈនិងផ្នែកថែទាំសុខភាពសម្រាប់មន្ត្រីសាធារណៈ អតីតមន្ត្រីរាជការ និងអតីតយុទ្ធជន

 អង្គារ, 07 កុម្ភៈ 2017 15:07  |    Written by MLVT  |  5123 times  |   Print  |   Email