សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការបើកផ្ដល់លិខិតឆ្លងដែន/លិខិតធ្វើដំណើរពលករកម្ពុជាធ្វើការនៅបរទេស និប័ណ្ណពលករកម្ពុជាធ្វើការនៅបរទេស (OCWC) ដល់ពលករកម្ពុជាដែលកំពុងស្នាក់នៅ និងធ្វើការនៅប្រទេសថៃចាប់ពីថ្ងៃទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦

 សុក្រ, 11 វិច្ឆិកា 2016 17:30  |    Written by MLVT  |  1846 times  |   Print  |   Email