សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីលទ្ធផលជាប់ជាស្ថាពរ និងជាប់បម្រុង នៃការប្រឡងជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការក្របខ័ណ្ឌថ្មីកាលពីថ្ងៃទី២១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦

 ព្រហស្បតិ៍, 10 វិច្ឆិកា 2016 19:20  |    Written by MLVT  |  1953 times  |   Print  |   Email