សេចក្តី​ជូន​ដំណឹង​ស្តីពី​ការ​ចុះ​បញ្ជីកា​អង្គការ​វិជ្ជាជីវៈ និង​ការ​បញ្ជាក់​ភាព​ជា​តំណាង​របស់​អង្គការ​វិជ្ជាជីវៈ​នៃ​កម្មករ​និយោជិត

 ព្រហស្បតិ៍, 11 កុម្ភៈ 2016 13:13  |    Written by MLVT  |  1599 times  |   Print  |   Email