សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពីនីតិវិធី និងកាលបរិច្ឆេទក្នុងការកំណត់ប្រាក់់ឈ្នួលអប្បបរមាផ្នែកវាយនភ័ណ្ឌ កាត់ដេរ និងផលិតស្បែកជើង ឆ្នាំ២០១៧

 ច័ន្ទ, 06 មិថុនា 2016 10:39  |    Written by MLVT  |  3225 times  |   Print  |   Email