សេចក្តី​ជូន​ដំណឹង​ស្តីពី​បទ​បញ្ញត្តិ​ទូទៅ​និង​នីតិ​វិធី​នៃ​ការ​រៀបចំ​ការ​បោះឆ្នោត​សម្រេច​ភាព​ជា​តំណាង​បំផុត​របស់​អង្គការ​វិជ្ជាជីវៈ​នៃ​កម្មករ​និយោជិត​ នៅ​ថ្នាក់​​សហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន

 ពុធ, 07 កក្កដា 2004 10:22  |    Written by MLVT  |  2253 times  |   Print  |   Email