សេចក្ដី​សម្រេច​ ស្ដីពី​ការ​បង្កើត​លេខា​ធិការដ្ឋាន​របស់​ក្រុម​ការងារ​ទទួល​បន្ទុក​អនុវត្ត​គោល​នយោ​បាយ​អភិវឌ្ឍន៍​វិស័យ​ឧស្សាហកម្មកម្ពុជា​ឆ្នាំ​២០១៥-២០២៥

 Saturday, 22 August 2015 11:02  |    Written by MLVT  |  4247 times  |   Print  |   Email