សេចក្តី​ជូន​ដំណឹង​ស្តីពី​លទ្ធផល​សន្និបាត​បូក​សរុប​លទ្ធ​ផល​ការងារ​ឆ្នាំ​២០១៥ និង​ទិស​ដៅ​ការងារ​ឆ្នាំ​២០១៦ របស់​ក្រសួង​ការងារ​និង​បណ្តុះ​បណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ

 ព្រហស្បតិ៍, 18 កុម្ភៈ 2016 17:50  |    Written by MLVT  |  3911 times  |   Print  |   Email
សេចក្ដីជូនដំនឹង ស្ដពីលទ្ធផលសន្និបាតបូកសរុបការងារឆ្នាំ២០១៥ សេចក្ដីជូនដំនឹង ស្ដពីលទ្ធផលសន្និបាតបូកសរុបការងារឆ្នាំ២០១៥