សេចក្ដី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន ស្ដីពី​ការ​បដិសេធចំពោះរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំងមើលសិទ្ធិមនុស្ស 

 សុក្រ, 13 មីនា 2015 10:55  |    Written by MLVT  |  2962 times  |   Print  |   Email
Download attachments: