សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីការរៀបចំសិក្ខាសាលាលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងស្តីពីយន្តការ និងលក្ខណវិនិច្ឆ័យក្នុងការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមានៅកម្ពុជា

 ព្រហស្បតិ៍, 17 កញ្ញា 2015 10:06  |    Written by MLVT  |  1935 times  |   Print  |   Email