សេចក្តីណែនាំ លេខ១៩/២១ ស្ដីពីវិធានការបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ នៅតាមគ្រឹះស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០កុម្ភៈ

 Saturday, 20 February 2021 15:45  |    Written by MLVT  |  131 times  |   Print  |   Email