សេចក្តីជូនដំណឹង លេខ០៣/២១ ស្ដីពីការបើកប្រាក់រំលឹកប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារ ដែលមានមុនឆ្នាំ២០១៩ និងប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារក្នុងឆ្នាំ២០២០ និងឆ្នាំ២០២១ សម្រាប់រោងចក្រ សហគ្រាសផ្នែកកម្មន្តសាល

 Thursday, 21 January 2021 11:01  |    Written by MLVT  |  1497 times  |   Print  |   Email