សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការបើកដំណើរការបណ្តុះបណ្តាលឡើងវិញ នៅតាមគ្រឹះស្ថានអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ នៅរាជធានីភ្នំពេញ និងទីរួមខេត្តកណ្តាល

 Thursday, 19 November 2020 11:28  |    Written by MLVT  |  390 times  |   Print  |   Email