សេចក្តីជូនដំណឹង លេខ៣១/២០ ស្ដីពីការធ្វើតេស្តជំនាញ និងតេស្តភាសាជប៉ុន សម្រាប់ពលករជំនាញផ្នែកថែទាំ ដើម្បីទៅធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុន

 Friday, 25 September 2020 12:55  |    Written by MLVT  |  605 times  |   Print  |   Email