សេចក្តីជូនដំណឹង លេខ៣០/២០ ស្ដីពីការធ្វើតេស្តសមត្ថភាពភាសាជប៉ុន JFT-Basic សម្រាប់ពលករជំនាញ ដើម្បីទៅធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុន

 Friday, 25 September 2020 12:49  |    Written by MLVT  |  318 times  |   Print  |   Email