សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពីលទ្ធផលក្នុងសន្និសីទជាន់ខ្ពស់ថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ាន ស្ដីពី "ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សសម្រាប់ការប្រែប្រួលពិភពការងារ"

 Wednesday, 16 September 2020 19:00  |    Written by MLVT  |  3276 times  |   Print  |   Email