ប្រកាស លេខ៣០៣/២០ ស្ដីពីការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាសម្រាប់កម្មករនិយោជិតផ្នែកវាយភណ្ឌកាត់ដេរ និងផលិតស្បែកជើង សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១

 Thursday, 10 September 2020 11:08  |    Written by MLVT  |  593 times  |   Print  |   Email