សេចក្ដីជូនដំណឹង លេខ២២/២០ ស្ដីពីការធ្វើតេស្តសមត្ថភាពភាសាជប៉ុន JFT-Basic សម្រាប់ពលករជំនាញដើម្បីទៅធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុន

 Thursday, 09 July 2020 17:32  |    Written by MLVT  |  970 times  |   Print  |   Email