សេចក្តីណែនាំ លេខ៤៥/២០ ស្ដីពីការព្យួរកិច្ចសន្យាការងារ និងការផ្អាកបង់ភាគទាន ប.ស.ស សម្រាប់រោងចក្រ សហគ្រាស និងគ្រឹះស្ថានក្នុងវិស័យកាត់ដេរ និងទេសចរណ៍ ដែលរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដោយសារជំងឺកូីដ-១៩

 សុក្រ, 24 មេសា 2020 16:04  |    Written by MLVT  |  8376 times  |   Print  |   Email