សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការចាប់ផ្តើមវិសម្សកាលនៃគ្រឹះស្ថានអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈសាធារណៈ និងឯកជននៅរាជធានីភ្នំពេញ ដែលស្ថិតក្រោមឱវាទក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ

 Saturday, 14 March 2020 17:37  |    Written by MLVT  |  1892 times  |   Print  |   Email