ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលេខទូរសព័្ទ និងលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ

របៀបចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យរួម

របៀប Upload បញ្ជីឈ្មោះបច្ចុប្បន្នភាពរបស់កម្មករនិយោជិត

សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពីការយកចិត្តទុកដាក់និងដោះស្រាយ លក្ខខណ្ឌសុវត្ថិភាពនិងសុខភាពកម្មករផ្នែកសំណង់

 Tuesday, 21 January 2020 17:15  |    Written by MLVT  |  9340 times  |   Print  |   Email