ប្រកាស លេខ៣៨៩/១៩ ស្ដីពីការកំណ់ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាសម្រាប់កម្មករនិយោជិតផ្នែកវាយនភណ្ឌ កាត់ដេរ និងផលិតស្បែកជើង សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០

 Friday, 20 September 2019 14:04  |    Written by MLVT  |  5579 times  |   Print  |   Email