សេចក្ដីជូនដំណឹង លេខ៣៦/១៩ ស្ដីពីមណ្ឌលប្រឡងជ្រើសរើសក្របខណ្ឌ ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈឆ្នាំ២០១៩

 Monday, 02 September 2019 16:15  |    Written by MLVT  |  1110 times  |   Print  |   Email