សេចក្ដីជូនដំណឹង លេខ២៩/១៩ ស្ដីពីការធ្វើតេស្តជំនាញ និងភាសាជប៉ុនលើកទី១ សម្រាប់ពលករជំនាញផ្នែកថែទាំមនុស្សចាស់ ដើម្បីទៅធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុន

 Friday, 23 August 2019 15:47  |    Written by MLVT  |  878 times  |   Print  |   Email