សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីលទ្ធផលសន្និបាតបូកសរុបការងារឆ្នាំ២០១៨ និងលើកទិសដៅការងារឆ្នាំ២០១៩ និងការប្រកាសាក់ឱ្យអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍វិស័យការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ឆ្នាំ២០១៩-២០២៣

 ព្រហស្បតិ៍, 07 មីនា 2019 17:13  |    Written by MLVT  |  1834 times  |   Print  |   Email