ប្រកាសលេខ ៨៣៥ សហវ ស្ដីពី​កម្មវិធី​ចំណូល​-ចំណាចំណាយថវិកាថ្នាក់ជាតិប្រចាំត្រីមាសទី៤ ឆ្ឆ្នាំ២០២០ របស់​ក្រសួងការងារ​ និងបណ្ដុះ​បណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ

 សុក្រ, 16 តុលា 2020 10:50  |    Written by MLVT  |  6689 times  |   Print  |   Email