ប្រកាសលេខ ៤០២ សហវ ស្ដីពី​កម្មវិធី​ចំណូល​-ចំណាចំណាយថវិកាថ្នាក់ជាតិប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្ឆ្នាំ២០២០ របស់​ក្រសួងការងារ​ និងបណ្ដុះ​បណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ

 Tuesday, 16 June 2020 10:50  |    Written by MLVT  |  5995 times  |   Print  |   Email