ប្រកាសលេខ ៩៤០០ សហវ​ ស្ដីពី​កម្មវិធី​ចំណូល​-ចំណាចំណាយថវិកាថ្នាក់ជាតិប្រចាំត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២១០៩​ របស់​ក្រសួងការងារ​ និងបណ្ដុះ​បណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ

 Friday, 27 December 2019 14:50  |    Written by MLVT  |  3382 times  |   Print  |   Email