សេចក្តីជូនដំណឹងលេខ ០០២/១៩ ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ ស្ដីពី"ទិវាជាតិអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជា្ជជីវៈ លើកទី២ ឆ្នាំ២០១៩"

 Tuesday, 15 January 2019 10:30  |    Written by MLVT  |  1152 times  |   Print  |   Email