សេចក្ដីជូនដំណឹង ពីការបន្តអនុវត្តឱ្យបានម៉ឹងម៉ាត់តាមច្បាប់ស្ដីពីការងារ និងប្រកាសដែលពាក់ព័ន្ធនឹងលក្ខខណ្ឌការងារ និងពលកម្មកុមារ

 Friday, 12 October 2018 12:37  |    Written by MLVT  |  1621 times  |   Print  |   Email