សេចក្ដីជូនដំណឹង ពីការបន្តអនុវត្តឱ្យបានម៉ឹងម៉ាត់តាមច្បាប់ស្ដីពីការងារ និងប្រកាសដែលពាក់ព័ន្ធនឹងលក្ខខណ្ឌការងារ និងពលកម្មកុមារ

 សុក្រ, 12 តុលា 2018 12:37  |    Written by MLVT  |  2892 times  |   Print  |   Email