សេចក្ដីជូនដំណឹង ដល់បងប្អូនកម្មករនិយោជិត ទាំងអស់នៃអតីត ក្រុមហ៊ុន លីដា (ខេមបូឌា) ហ្គាមិន

 ពុធ, 03 តុលា 2018 17:20  |    Written by MLVT  |  1472 times  |   Print  |   Email