ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលេខទូរសព័្ទ និងលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ

របៀបចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យរួម

របៀប Upload បញ្ជីឈ្មោះបច្ចុប្បន្នភាពរបស់កម្មករនិយោជិត

សេចក្តីជូនដំណឹង លេខ៤១/២១ ស្ដីពីកាលបរិចេ្ឆទ និងមណ្ឌលប្រឡងជ្រើសរើស ក្របខណ្ឌថ្មីឆ្នាំ២០២១ របស់ក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ

 Tuesday, 21 September 2021 11:13  |    Written by MLVT  |  3053 times  |   Print  |   Email