សេចក្តីជូនដំណឹង លេខ១៥/២១ ស្ដីពីការប្រើប្រាស់ប័ណ្ណអនុញ្ញាតដឹកជញ្ជូនកម្មករនិយោជិត និងការធ្វើការងារក្នុងអំឡុងពេលដាក់កំហិតលើការធ្វើដំណើរក្នុងប្រទេស ក្នុងគោលដៅប្រយុទ្ធ និងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩

 Tuesday, 06 April 2021 22:27  |    Written by MLVT  |  914 times  |   Print  |   Email