ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលេខទូរសព័្ទ និងលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ

របៀបចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យរួម

របៀប Upload បញ្ជីឈ្មោះបច្ចុប្បន្នភាពរបស់កម្មករនិយោជិត

អនុស្ស​រណៈ​នៃ​ការ​យោគ​យល់​គ្នា​រវាង​ក្រសួង​ការងារ​និង​បណ្តុះ​បណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ និង​ទី​ភ្នាក់ងារ​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាល្លឺម៉ង់នៅកម្ពុជា ស្តីពីការអនុវត្តកម្មវិធីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា បទដ្ឋានសង្គមនិងការងារនៅក្នុងវិស័យវាយនភណ្ឌ និងកាត់ដេរនៅក្នុងតំបន់អាស៊ី

 Thursday, 28 January 2016 15:43  |    Written by MLVT  |  789 times  |   Print  |   Email