ក្រសួង

  • គារលេខ ៣ មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្សី សង្កាត់ទឹកល្អក់ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
  • ទូរស័ព្ទៈ ០២៣ ៨៨ ៤៣ ៧៥
  • ទូរសារៈ ០២៣ ៨៨ ៤៣ ៧៦