ប្រកាសលេខ ៥៦ សហវ ស្ដីពី​កម្មវិធី​ចំណូល​-ចំណាចំណាយថវិកាថ្នាក់ជាតិប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្ឆ្នាំ២០២១ របស់​ក្រសួងការងារ​ និងបណ្ដុះ​បណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ

 សុក្រ, 19 មីនា 2021 10:50  |    Written by MLVT  |  7011 times  |   Print  |   Email