ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលេខទូរសព័្ទ និងលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ

របៀបចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យរួម

របៀប Upload បញ្ជីឈ្មោះបច្ចុប្បន្នភាពរបស់កម្មករនិយោជិត

អំពីក្រសួង

 ពុធ, 10 កុម្ភៈ 2016 15:28   Written by MLVT

មន្ទីរ

 ពុធ, 10 កុម្ភៈ 2016 10:25   Written by MLVT

ក្រសួង

 ពុធ, 10 កុម្ភៈ 2016 10:23   Written by MLVT

ទំនាក់ទំនង

 ពុធ, 10 កុម្ភៈ 2016 10:22   Written by MLVT

គោលនយោបាយ និងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ

 ពុធ, 10 កុម្ភៈ 2016 10:21   Written by MLVT

រចនាសម្ព័ន្ធ

 ពុធ, 10 កុម្ភៈ 2016 10:21   Written by MLVT

សារឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី

 ពុធ, 10 កុម្ភៈ 2016 10:19   Written by MLVT
ទំព័រ​ទី 67 ​ទាំងអស់ 67 ទំព័រ