សេចក្តីជូនដំណឹងលេខ០១៨/២០ ស្តីពីការពន្យារពេលក្នុងការបើករំលឹកប្រាក់អតីតភាពការងារដែលមានមុនឆ្នាំ២០១៩ និងប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារថ្មីក្នុងឆ្នាំ២០២០

 អង្គារ, 02 មិថុនា 2020 14:30  |    Written by MLVT  |  3741 times  |   Print  |   Email