ប្រកាស លេខ៤៣៣/២០ ស្តីពីកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងនាយករដ្ឋានពេទ្យការងារ និងមូលដ្ឋានសុខាភិបាលក្នុងការផ្តល់សេវាពិនិត្យសុខភាពជូនកម្មករនិយោជិតខ្មែរ

 អង្គារ, 05 មករា 2021 16:10  |    Written by MLVT  |  3698 times  |   Print  |   Email